අධ්‍යාපන

අධ්‍යාපන

Back

අධ්‍යාපන

දරුවන්ගේ අනාගතය සව්බල ගැන්වීම සදහා අවශ්‍ය නිසි අධ්‍යාපනය, විශ්ව විද්‍යාලයක්, වෘත්තිය පුහුණු ආයතනයක් තුලින් ලබා දීම දෙමව්පියන්ගේ වගකීමයි. එහෙත් එම වගකීම ඉෂ්ඨ කිරීමට පෙර ඔබට යම් අනතුරකට හෝ …… මුහුණදීමට සිදුවුනොත් ? ඒ සදහා සණස ආයෝජන සැලැස්ම ඔබ ලගයි. ඔබේ හා ඔබේ දරුවාගේ අනාගත සිහිනය සබැ කිරීම අපේ අරමුණයි! ඔබේ ප්‍රියයන් වෙනුවෙන් සණස ආයෝජනය සැලස්ම දැන්ම ලබාගන්න!

හිමිකම් කියන්නෙ කොහොමද?

ප්රතිපත්ති pdf ගෙවීම් ක්‍රම

උදව් අවශ්‍යයද?

ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන්?

ඇමතුමක් ඉල්ලන්න