සණස ගැන

සණස ගැන

Back

සණස අපේ දැක්ම

CSR image

සණස අපේ දැක්ම

ක්ෂුද්‍ර රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය ප්‍රවණතාවයන්ට මඟ සලසන්නෙකු ලෙස විසල් පාරිභෝගික පදනමකින් සමන්විත මෙහෙයුම් පවත්වාගෙන යන ශක්තිමත් රක්ෂණ සමාගමක් වන්නට.

සණස අපේ මෙහෙවර

CSR image

සණස අපේ මෙහෙවර

ඔවුනොවුන්ගේ ජීවන තත්වය උසස් කරවීම සහ ආර්ථික සංවර්ධනය තහවුරු වීම පිණිස, ඔවුන්ගේ අවදානම් පහත හෙළීමට සඳහා අපගේ සේවාදකයන් හට සියලු අවස්ථා හා සියලු අවධීන් හීදී අනගි සේවාවක් ලබා දීම.

  • අපගේ කාර්යය සාධනය මත පදනම්ව, අප කොටස් හිමියන් සහ කාර්යය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් සඳහා දියුණු වේදිකාවක් සම්පාදනය.
  • සණස දැක්ම යථාර්ථයක් කර ගැනීම තුලින් අපි අපගේ සමාජයේ සංවර්ධනය උදෙසා දායක වෙමු.

 

සණස අපේ අගයයන්

CSR image

සණස අපේ අගයයන්

  • අභිලාෂය

සණස රක්ෂණ සමාගම හා සිය සේවාදායකයන් අතර සමීප සබැඳියාවක් ඇති කර ගැනීම සහ එය අද්විතීය සමාගමක් බවට පරිවර්තනය.

  • පරිණතභාවය

අපගේ සේවාදායකයන්ට හට පරිපූර්ණ සහ තෘප්තිමත් සේවාවක් සැපයීම.

  • කැපවීම

අපගේ සේවාදායක සමූහය සමඟ එකඟ වන ආකාරයට, අප ඔවුන්ගේ රක්ෂණ ගැට‍ළු සහ ඒවා විසඳීමට කැප වෙමු.

  • කාර්යක්ෂමතාව

අපගේ සේවාදායක සමූහයේ සන්තර්පණය උදෙසා අපගේ සේවා පිරිනැමීම සහ කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුතුව ඔවුන්ගේ සියලු රක්ෂණ අවශ්‍යතා කඩිනම් කර දීම.