ශාඛා ස්ථාන

සණස රක්ෂණ සමාගම/ශාඛා ස්ථාන

සණස රක්ෂණ ශාඛා ස්ථාන

You can find details about our branch network across Sri Lanka

Branch Locations

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Almao

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Trincomalee

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Vavuniya

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Mannar

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Akkaraipattu (Opening soon)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Batticaloa

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Raththota (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Pallepola (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Walasmulla

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Delkada (Minibranch - Opening Soon)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Homagama

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Weligama

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Dewinuwara (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kakunadura (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kalutara

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Dehiaththakandiya (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Polonnaruwa

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Sripura (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Padavi Parakrmapura (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kebithigollewa (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Galenbindunuwewa (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kotahena

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Rathmalana

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Balangoda

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Gampola (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Digana (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Pilimathalawa (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Deraniyagala (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Aranayaka (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Mawanella (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Bowatta

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Wennapuwa

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Negambo

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Minuwangoda (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Pannala (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  Kobeigane (Mini Branch)

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ගොඩකවෙල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මහියංගනය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අම්බලන්තොට

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මීගමුව

 • S
  Sanasa Insurance Company

  දික්වැල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  වැලිගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  බණ්ඩාරගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  හක්මන

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මස්කෙළිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  හෙට්ටිපොල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  යක්කල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  වරකාපොල.

 • S
  Sanasa Insurance Company

  දිවුලපිටිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ගාල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  හලාවත

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අනුරාධපුර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අම්පාර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රන්න

 • S
  Sanasa Insurance Company

  වෙන්නප්පුව

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ත්‍රිකුණාමලය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  සූරියවැව

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රුවන්වැල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රත්නපුර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රඹුක්කන

 • S
  Sanasa Insurance Company

  රාගල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  පොල්පිතිගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කදුරුවෙල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  පොල්ගහවෙල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  නිකවැරටිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මොණරාගල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මතුගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මාතලේ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මාතර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මාපලගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මහරගම

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කුලියාපිටිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කිලිනොච්චි

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කෑගල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  මහනුවර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කළුතර

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කඩුවෙල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  යාපනය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ගම්පහ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  ඇම්බිලිපිටිය

 • S
  Sanasa Insurance Company

  දෙල්ගොඩ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  දඹුල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  බදුල්ල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අම්බලන්ගොඩ

 • S
  Sanasa Insurance Company

  අකුරැස්ස

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කුරුණෑගල

 • S
  Sanasa Insurance Company

  කොළඹ

සීමාසහිත සණස රක්ෂණ සමාගම

No.2/A, Darmayathana Mawatha, Kurunagala

037-2230665

8.30am - 5.00pm

No. 380A, Court Road,
Trincomalee.

-

8.30am - 5.00pm

No. 55, Kovila Road, Kurumankadu, Vavuniya.

077-1174753

8.30am - 5.00pm

No 74, Moor Street, Mannar

077-9186055 K

8.30am - 5.00pm

-

077-8340224

8.30am - 5.00pm

Kalmune Road, Kaladi, Batticaloa

065-2222072 / 077-4878244

8.30am - 5.00pm

No 59 B, 1/1 , Raththota Rd, Matale

076-8362547

8.30am - 5.00pm

No 49, Mathale Rd, Pallepola.

078-9705517

8.30am - 5.00pm

No. 64, Beliaththa Road, Walasmulla.

-

8.30am - 5.00pm

075-0473539

8.30am - 5.00pm

144 1/A, Hospital Junction, Highlevel Road, Homagama.

077-3866017

8.30am - 5.00pm

No. 354/45/1/1, 2nd floor, Samaraweera Road, Weligama.

077-2294193

8.30am - 5.00pm

No. 52, Thasavi Building, Jayabodi Junction, Gandara.

076-8493754

8.30am - 5.00pm

No.05, Veherahena Road South, Kakunadura.

076-8429839

8.30am - 5.00pm

No. 425, Galle Road, Kaluthara - North.

034-2236743 / 077-3868420

8.30am - 5.00pm

A19, Dehiaththakandiya, New Town.

076-3700213

8.30am - 5.00pm

No. 14/B, Main Street, Kaduruwela, Polonnaruwa.

078-5506867

8.30am - 5.00pm

Palugas Wanguwa, Padawi Sripura.

076-8104952

8.30am - 5.00pm

New Colombo Stores, Parakramapura, Padaviya.

076-3058433

8.30am - 5.00pm

In front of Co-Operative Building, Padawi Road, Kabithigollewa.

076-8100143

8.30am - 5.00pm

Sanka Jewellers, Anuradapura Road, Galenbindunuwewa

076-8344858

8.30am - 5.00pm

(Opening soon)

8.30am - 5.00pm

No. 187 / 1/1, Galle Road, Rathmalana.

011-2738679

8.30am - 5.00pm

No.08, Thanayam Pivisum Road, Balangoda.

077-3663255

8.30am - 5.00pm

No. 212/7, Abagamuwa Road, Gampola

076-8309148

8.30am - 5.00pm

152/E/1, Madawala Road, Digana

076-8362089

8.30am - 5.00pm

No 269/2, Colombo Rd, Pilimathalawa

076-8361226

8.30am - 5.00pm

Main Street, Deraniyagala

077-3255314

8.30am - 5.00pm

B5/1, Near the Pradeshiya Saba, Dikpitiya, Aranayaka.

076-8350838

8.30am - 5.00pm

No. 156/1/1, New Kandy Road, Gunarathna Building, Mawanella.

076-8220582

8.30am - 5.00pm

Darshana Building, Bowatta, Bingiriya

077-0521035

8.30am - 5.00pm

No. E/E/1, 1st Floor, Chilaw Road, Wennappuwa.

031-2250250

8.30am - 5.00pm

No. 180, Chilaw Road, Kattuwa, Nigambo.

077-3663276

8.30am - 5.00pm

No.49/A, Airport Road, Minuwangoda.

076-8505669

8.30 am - 5.00 pm

No 60 A , Negambo Rd, Pannala

076-8373124

8.30am - 5.00pm

No. 64, Infront of Bus station,
Kobeigane.

076-8384556

8.30am - 5.00pm

No. 312/C/4, මල්වත්ත පාර, ගොඩකවෙල.

077 366 3255

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 44 1/2, පදියතලාව පාර, මහියංගනය.

077 730 8076

8.30 a.m.-3.00 p.m.

නො.05, තිස්ස මාවත, රන්න.

077 030 9117

8.30am - 5.00pm

අංක 180, හලාවත පාර, කට්ටුව, මීගමුව.

077 366 3276

8.30 a.m.-3.00 p.m.

ඒ.එම්.ජී. ගොඩනැගිල්ල, මාතර, දික්වැල්ල.

077 366 4446

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 45/354, සමරවීර පාර, වැලිගම.

077 229 4193

8.30 a.m.-3.00 p.m.

නො. 33/2, හොරණ පාර, අලිබෝමුල්ල, පානදුර

077 470 8318

8.30 a.m.-3.00 p.m.

පී.එච්. ගොඩනැගිල්ල, මාතර පාර, හක්මන.

077 366 5163

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 81, තැපැල් කාර්යාලය, මස්කෙළිය.

077 366 3298

8.30am - 5.00pm

139/2, උසාවි සංකීර්ණය ඉදිරිපිට, කුරුණෑගල පාර, හෙට්ටිපොල.

077 227 9296

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 98, නුවර පාර, යක්කල

077 227 2195

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 201 1/1, නුවර පාර, වරකාපොල.

077 652 6511

8.30 a.m.-3.00 p.m.

නො 76, මීරිගම පාර, දිවුලපිටිය

077-3869446

8.30 a.m.-3.00 p.m.

නො.64/1, 1/2, කොළඹ පාර, කලුවැල්ල, ගාල්ල

091-2235054

8.30 a.m.-3.00 p.m.

නො.14, කොරය මාවත, හලාවත

077 062 5902

8.30 a.m.-3.00 p.m.

6 නො. 514/4ඒ, බස් නැවතුම්පල අසල, අනුරාධපුර.

025-2235670

8.30 a.m.-3.00 p.m.

නො. 72, ඩි.එස්. සේනානායක මාවත, අම්පාර.

077 653 4119

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 05, තිස්ස පාර, රන්න

077-0309117

8.30 a.m.-3.00 p.m.

ප්‍රධාන පාර, වෙන්නප්පුව

031-2250250

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 95, තැපැල් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය

026-2225091

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 6725, තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට, සූරියවැව

047-2288380

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 261, අවිස්සාවේල්ල පාර, රුවන්වැල්ල

036-2268842

8.30 a.m.-3.00 p.m.

ඇලූකන් බිල්ඩිං, අංක 9 ඒ, බුජුබඩාව පාර, රත්නපුර

077 366 3229

8.30 a.m.-3.00 p.m.

035-2265618

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 62, රාගල, හල්ගරනඔය.

052 226 5678

8.30 a.m.-3.00 p.m.

පොල්පිතිගම දිස්ත්රික් සණස සමිතිය, කුඹුකලාව, පොල්පිතිගම

037-2273160

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 245, ලිමෝලා ජුන්ටියන්, කදුරුවෙල

027-2226889

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 89, ගොඩවෙල, පොල්ගහවෙල.

037-2244560

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 34, හෙලගගම, නිකවැරටිය.

037-2260235

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 100, නව බස් නැවතුම්පළ ඉදිරිපිට, මොණරාගල.

055-2276934

8.30 a.m.-3.00 p.m.

1 වන මහල, 1/118, අලුත්ගම පාර, මතුගම.

076 661 5136

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 31/1, නුවර පාර, මාතලේ.

077 732 3990

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 7/1, අරුණ කර්මාන්ත උඩුමහලය, දුම්රිය මාර්ග පාර, මාතර

077 015 4002

8.30 a.m.-3.00 p.m.

එතුමලේ, මාපලගම.

091-2296503

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 68, පිළියන්දල පාර, ගොඩිගමුව, මහරගම.

011 285 0554

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 437, මාදම්පේ පාර, කුලියාපිටිය

037-2284561

8.30 a.m.-3.00 p.m.

කන්දසාමි කෝවිල් අසල , A9 පාර, කිලිනොච්චිය.

021-2280181

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 1/4, මීරිගම පාර, වරකාපොල

035-2222019

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 277, ඩී. එස්. සේනානායක මාවත, මහනුවර

081-2204958

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 378, 2 වන මහල, ගාලු පාර, කළුතර - උතුර

077 386 8420

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 501 / ඒ, කොළඹ පාර, කඩුවෙල

011-2548560

8.30 a.m.-3.00 p.m.

කස්තුරියා පටුමග, ජුම්මා මුස්ලිම් දේවස්ථානය, යාපනය

021-2219318

8.30 a.m.-3.00 p.m.

සණස චතුරස්‍රය, උසාවි පාර, ගම්පහ

033-2231661

8.30 a.m.-3.00 p.m.

නො. 15, එච්.කේ.ටී. ගොඩනැගිල්ල, පල්ලෙගම, ඇම්බිලිපිටිය

047-2261925

8.30 a.m.-3.00 p.m.

නො. 330/4/9, අලුත් නුවර පාර, දෙල්ගොඩ.

011-2402233

8.30am - 5.00pm

නො.564,1වන මහල, ඔරලෝසු කණුව ඉදිරිපිට,නුවර පාර, දඹුල්ල

066-2284354

8.30 a.m.-3.00 p.m.

2වන මහල, කෝපි වත්ත මාවත, බදුල්ල

055-2225443

8.30 a.m.-3.00 p.m.

නො. 321, නව පාර, අම්බලන්ගොඩ

071-9779752

8.30am - 5.00pm

නව රෝහණ බේකරි, No 63/6, මාතර පාර, අකුරැස්ස.

041-2284350

8.30 a.m.-3.00 p.m.

අංක 2 / ඒ, ධර්මෙයතන මාවත, කුරුණෑගල.

037-2052721

8.30 am - 3.00 pm

ආර්. ඒ. ද මෙල් මාවත, කොළඹ

011 2002021

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Sanasa Insuarance Co.Ltd

Address

No.2/A, Darmayathana Mawatha, Kurunagala

Telephone

037-2230665

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 380A, Court Road,
Trincomalee.

Telephone

-

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 55, Kovila Road, Kurumankadu, Vavuniya.

Telephone

077-1174753

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No 74, Moor Street, Mannar

Telephone

077-9186055 K

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

-

Telephone

077-8340224

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Kalmune Road, Kaladi, Batticaloa

Telephone

065-2222072 / 077-4878244

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No 59 B, 1/1 , Raththota Rd, Matale

Telephone

076-8362547

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No 49, Mathale Rd, Pallepola.

Telephone

078-9705517

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 64, Beliaththa Road, Walasmulla.

Telephone

-

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Telephone

075-0473539

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

144 1/A, Hospital Junction, Highlevel Road, Homagama.

Telephone

077-3866017

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 354/45/1/1, 2nd floor, Samaraweera Road, Weligama.

Telephone

077-2294193

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 52, Thasavi Building, Jayabodi Junction, Gandara.

Telephone

076-8493754

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No.05, Veherahena Road South, Kakunadura.

Telephone

076-8429839

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 425, Galle Road, Kaluthara - North.

Telephone

034-2236743 / 077-3868420

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

A19, Dehiaththakandiya, New Town.

Telephone

076-3700213

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 14/B, Main Street, Kaduruwela, Polonnaruwa.

Telephone

078-5506867

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Palugas Wanguwa, Padawi Sripura.

Telephone

076-8104952

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

New Colombo Stores, Parakramapura, Padaviya.

Telephone

076-3058433

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

In front of Co-Operative Building, Padawi Road, Kabithigollewa.

Telephone

076-8100143

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Sanka Jewellers, Anuradapura Road, Galenbindunuwewa

Telephone

076-8344858

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

(Opening soon)

Telephone

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 187 / 1/1, Galle Road, Rathmalana.

Telephone

011-2738679

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No.08, Thanayam Pivisum Road, Balangoda.

Telephone

077-3663255

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 212/7, Abagamuwa Road, Gampola

Telephone

076-8309148

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

152/E/1, Madawala Road, Digana

Telephone

076-8362089

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No 269/2, Colombo Rd, Pilimathalawa

Telephone

076-8361226

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Main Street, Deraniyagala

Telephone

077-3255314

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

B5/1, Near the Pradeshiya Saba, Dikpitiya, Aranayaka.

Telephone

076-8350838

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 156/1/1, New Kandy Road, Gunarathna Building, Mawanella.

Telephone

076-8220582

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

Darshana Building, Bowatta, Bingiriya

Telephone

077-0521035

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. E/E/1, 1st Floor, Chilaw Road, Wennappuwa.

Telephone

031-2250250

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 180, Chilaw Road, Kattuwa, Nigambo.

Telephone

077-3663276

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No.49/A, Airport Road, Minuwangoda.

Telephone

076-8505669

Open Hours

8.30 am - 5.00 pm

Address

No 60 A , Negambo Rd, Pannala

Telephone

076-8373124

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 64, Infront of Bus station,
Kobeigane.

Telephone

076-8384556

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

No. 312/C/4, මල්වත්ත පාර, ගොඩකවෙල.

Telephone

077 366 3255

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 44 1/2, පදියතලාව පාර, මහියංගනය.

Telephone

077 730 8076

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

නො.05, තිස්ස මාවත, රන්න.

Telephone

077 030 9117

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

අංක 180, හලාවත පාර, කට්ටුව, මීගමුව.

Telephone

077 366 3276

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

ඒ.එම්.ජී. ගොඩනැගිල්ල, මාතර, දික්වැල්ල.

Telephone

077 366 4446

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 45/354, සමරවීර පාර, වැලිගම.

Telephone

077 229 4193

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

නො. 33/2, හොරණ පාර, අලිබෝමුල්ල, පානදුර

Telephone

077 470 8318

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

පී.එච්. ගොඩනැගිල්ල, මාතර පාර, හක්මන.

Telephone

077 366 5163

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 81, තැපැල් කාර්යාලය, මස්කෙළිය.

Telephone

077 366 3298

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

139/2, උසාවි සංකීර්ණය ඉදිරිපිට, කුරුණෑගල පාර, හෙට්ටිපොල.

Telephone

077 227 9296

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 98, නුවර පාර, යක්කල

Telephone

077 227 2195

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 201 1/1, නුවර පාර, වරකාපොල.

Telephone

077 652 6511

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

නො 76, මීරිගම පාර, දිවුලපිටිය

Telephone

077-3869446

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

නො.64/1, 1/2, කොළඹ පාර, කලුවැල්ල, ගාල්ල

Telephone

091-2235054

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

නො.14, කොරය මාවත, හලාවත

Telephone

077 062 5902

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

6 නො. 514/4ඒ, බස් නැවතුම්පල අසල, අනුරාධපුර.

Telephone

025-2235670

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

නො. 72, ඩි.එස්. සේනානායක මාවත, අම්පාර.

Telephone

077 653 4119

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 05, තිස්ස පාර, රන්න

Telephone

077-0309117

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

ප්‍රධාන පාර, වෙන්නප්පුව

Telephone

031-2250250

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 95, තැපැල් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය

Telephone

026-2225091

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 6725, තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට, සූරියවැව

Telephone

047-2288380

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 261, අවිස්සාවේල්ල පාර, රුවන්වැල්ල

Telephone

036-2268842

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

ඇලූකන් බිල්ඩිං, අංක 9 ඒ, බුජුබඩාව පාර, රත්නපුර

Telephone

077 366 3229

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

Telephone

035-2265618

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 62, රාගල, හල්ගරනඔය.

Telephone

052 226 5678

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

පොල්පිතිගම දිස්ත්රික් සණස සමිතිය, කුඹුකලාව, පොල්පිතිගම

Telephone

037-2273160

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 245, ලිමෝලා ජුන්ටියන්, කදුරුවෙල

Telephone

027-2226889

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 89, ගොඩවෙල, පොල්ගහවෙල.

Telephone

037-2244560

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 34, හෙලගගම, නිකවැරටිය.

Telephone

037-2260235

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 100, නව බස් නැවතුම්පළ ඉදිරිපිට, මොණරාගල.

Telephone

055-2276934

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

1 වන මහල, 1/118, අලුත්ගම පාර, මතුගම.

Telephone

076 661 5136

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 31/1, නුවර පාර, මාතලේ.

Telephone

077 732 3990

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 7/1, අරුණ කර්මාන්ත උඩුමහලය, දුම්රිය මාර්ග පාර, මාතර

Telephone

077 015 4002

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

එතුමලේ, මාපලගම.

Telephone

091-2296503

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 68, පිළියන්දල පාර, ගොඩිගමුව, මහරගම.

Telephone

011 285 0554

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 437, මාදම්පේ පාර, කුලියාපිටිය

Telephone

037-2284561

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

කන්දසාමි කෝවිල් අසල , A9 පාර, කිලිනොච්චිය.

Telephone

021-2280181

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 1/4, මීරිගම පාර, වරකාපොල

Telephone

035-2222019

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 277, ඩී. එස්. සේනානායක මාවත, මහනුවර

Telephone

081-2204958

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 378, 2 වන මහල, ගාලු පාර, කළුතර - උතුර

Telephone

077 386 8420

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 501 / ඒ, කොළඹ පාර, කඩුවෙල

Telephone

011-2548560

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

කස්තුරියා පටුමග, ජුම්මා මුස්ලිම් දේවස්ථානය, යාපනය

Telephone

021-2219318

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

සණස චතුරස්‍රය, උසාවි පාර, ගම්පහ

Telephone

033-2231661

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

නො. 15, එච්.කේ.ටී. ගොඩනැගිල්ල, පල්ලෙගම, ඇම්බිලිපිටිය

Telephone

047-2261925

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

නො. 330/4/9, අලුත් නුවර පාර, දෙල්ගොඩ.

Telephone

011-2402233

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

නො.564,1වන මහල, ඔරලෝසු කණුව ඉදිරිපිට,නුවර පාර, දඹුල්ල

Telephone

066-2284354

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

2වන මහල, කෝපි වත්ත මාවත, බදුල්ල

Telephone

055-2225443

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

නො. 321, නව පාර, අම්බලන්ගොඩ

Telephone

071-9779752

Open Hours

8.30am - 5.00pm

Address

නව රෝහණ බේකරි, No 63/6, මාතර පාර, අකුරැස්ස.

Telephone

041-2284350

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.

Address

අංක 2 / ඒ, ධර්මෙයතන මාවත, කුරුණෑගල.

Telephone

037-2052721

Open Hours

8.30 am - 3.00 pm

Address

ආර්. ඒ. ද මෙල් මාවත, කොළඹ

Telephone

011 2002021

Open Hours

8.30 a.m.-3.00 p.m.