දිවි සවිය

දිවි සවිය

Back

දිවි සවිය

ජීවිතයේ අන්තරායන් ස්ථාවර මානසික පීඩනයයි. විශේෂයෙන්ම ඔබේ පවුල ඔබ මත රඳා පවතී නම්. ඔබ සහ ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ජීවිතයේ තිබේ. ඔබගේ ඇදවැටීමේ විනාශකාරී ප්රතිවිපාකයේදී ජීවිත රක්ෂණ සහතිකය ඔබගේ පවුල සඳහා දිගටම පවතිනු ඇත. ඔබේ අවශ්යතා සහ අරමුණු අනුව ඔබගේ ජීවිත රක්ෂණය සඳහා අමතර ප්රතිලාභ සහ සැලසුම් එකතු කළ හැකිය.

හිමිකම් කියන්නෙ කොහොමද?

ප්රතිපත්ති pdf ගෙවීම් ක්‍රම

උදව් අවශ්‍යයද?

ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන්?

ඇමතුමක් ඉල්ලන්න