විශ්‍රාම සැලසුම

විශ්‍රාම සැලසුම

Back

විශ්‍රාම සැලසුම

මහලු වියේදී අපව වසා දැමීම වළක්වා ගැනීම අපහසුය. ආදායම් නොලැබීම නිසා මහලු වයස අපට හිසකෙස්, රෝග හා කාලකන්නි ජීවිතයක් ගෙන දෙයි. අපේ දරුවන්ගෙන් දුරස්ථව සිට ස්වාධීන ඒකකය ලෙස අප සෑම දෙයක්ම අපේක්ෂා කළ නොහැකිය. විශ්රාමික ජීවිතයට මුහුන දීමට ඔබ ඔබේ යෞවන කාලය තුළ සැලසුම් කළ යුතුය.

හිමිකම් කියන්නෙ කොහොමද?

ප්රතිපත්ති pdf ගෙවීම් ක්‍රම

උදව් අවශ්‍යයද?

Need to get in touch about this policy ? Have Feedback?

ඇමතුමක් ඉල්ලන්න