දෑවැද්ද

දෑවැද්ද

Back

දෑවැද්ද

දියණිය නිවහනට ආලෝකයක්. ඇය එය දීප්තිමත් නිසා. ඒ හා සමානව, ඇගේ ජීවිතයේ දීප්තිමත් භාවය කරා ගෙන යාමට ඇගේ දෙමාපියන් අපේක්ෂා කිරීමත්, එදිනෙදා ජීවිතය සතුටින් ගත කරන බවත් සහතික කර ගන්න. ඇය වටිනා රත්තරන් වන අතර දෙමව්පියන්ගේ අපේක්ෂාව, සිහිනය සහ වගකීම ඇයගේ රන් විවාහය සංවිධානය කිරීමයි. සණස ආයෝජන සඳහා එය හොඳම සැලැස්ම වේ.

හිමිකම් කියන්නෙ කොහොමද?

ප්රතිපත්ති pdf ගෙවීම් ක්‍රම

උදව් අවශ්‍යයද?

Need to get in touch about this policy ? Have Feedback?

ඇමතුමක් ඉල්ලන්න