தலைமைத்துவம்

தலைமைத்துவம்

Back
சணச முகாமைத்துவ குழு
Management Team
சந்திரலதா முதியன்சலாகே

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் – கணக்காய்வு& மேற்பார்வை

Management Team
நுவன் குணவர்தன

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்– தகவல் தொழில்நுட்பம்

Management Team
ரவீந்த ஹேரத்

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்–பன்னாட்டு உறவுமுறைகள்

Management Team
ஜயந்த ஹலோலுவா

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்– தொழில்நுட்ப & பயிற்சி

Management Team
விதானபத்திரன உபசேன

கலந்துரைஞர்

Management Team
இந்திராணி பாலசூரிய

முகாமையாளர் – பரிபாலனம்

Management Team
சுயாம செனரத்

முகாமையாளர் -தகவல் தொழில்நுட்பம்

Management Team
நிலுபுள் பத்மரன்சி

முகாமையாளர்– செயற்பாடுகள்

Management Team
தினுஷா

முகாமையாளர்– மறுகாப்பீடு

Management Team
சந்திரா டி சில்வா

முகாமையாளர் - ஆயுட் காப்புறுதி

Management Team
தயானந்த ரணசிங்க

முகாமையாளர்–முகவராண்மை அபிவிருத்தி & பயிற்றுவிப்பு

Management Team
முத்திதா கீதாஞ்சலி

முகாமையாளர்– நிதி

Management Team
சமன் விஜயவீர

சிரேஷ்ட முகாமையாளர் – சந்தைப்படுத்தல்

Management Team
பிரசாத்

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்– காப்பீட்டு கணிப்பு பிரிவு

Management Team
யசரங்க கொடவெல

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்–வள அசைவீடு

Management Team
மதுசங்க விதானகமகே

முகாமையாளர்– மனித வளம்

Management Team
உபாலி நந்தசிறி

பிராந்திய முகாமையாளர் – கொழும்பு

Management Team
சுரங்க முகாந்திரம்

பிராந்திய முகாமையாளர்– குருநாகல்

Management Team
நிரஞ்சன் வனசிங்க

உதவி பொது முகாமையாளர்– உரிமை கோரல்

சணச பொது பிரிவு
நிர்மால் மென்டிஸ்

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்– முன்மொழிவு ஏற்பு தலைவர்

மாநெல் பீரிஸ்

சிரேஷ்ட முகாமையாளர்– முன்மொழிவு ஏற்பு

துலீகா விதானபதிரண

சட்ட அலுவலகர்

ரதிக்கா விஜேரத்ன

முகாமையாளர் – முன்மொழிவு ஏற்பு

ஷானக வைத்யவன்ச

முகாமையாளர்- உரிமை கோரல்

கோசல தெனுவர

முகாமையாளர்– குத்தகை

குமுதினி ஜயசிங்க

முகாமையாளர்– கொடுப்பனவு உறுதிப்படுத்தல்

அனுஷா புஷ்பகுமாரி

முகாமையாளர்– பொது உரிமைக்கோரல்

ஜானக ஜயரத்ன

முகாமையாளர்– நிதி

நிஹால் திசாநாயக்க

முகாமையாளர்– கூட்டாண்மை வணிகம்

ஸ்ரீமால் அமரசிங்க

பிராந்திய முகாமையாளர்